از فلامینکو تا سمنگان؛ مجموعۀ سروده‌ها، ترجمه و خاطرات یک دیپلومات

16 Sep 2023
·
News

اختلاط شیرین و مفصل با جناب حفیظ آصفی عزیز در مورد کابل، قندهار و سمنگان، یکجا با گپ های نو درباره شعر و موسیقی فلامینکو و سرود های فدریکو گارسیا لورکا.