کاکتوس+ با لشکری

31 Jul 2023
·
News

سخن مفصل با آقای مختار لشکری در برنامه «کاکتوس+ با لشکری» در مورد کابل و ‌قندهار قبل از جنگ، ایجاد دفتر ریاست جمهوری ریس جمهور کرزی، دشواری ها، دست آورد ها و کاستی ها، عروج و ‌افول رابطه نزدیک افغانستان با امریکا، درس های دپلوماسی با روسیه و چند مورد‌ دیگر‌‌.